BASS LESSON

0 3870
slap-bass

SLAP BASS – CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO:

T: NGÓN CÁI

p: pluck (bứt dây bằng ngón trỏ)

LS: left hand slap (đập bằng tay trái)

hinh 3

hinh 4

hinh 5

hinh 6

BÀI TẬP SLAP VỚI HAMER ON

HAMER 1

THÊM PLUCKED NOTE:

HAMER 2

SLAP DORIAN MODE:

DORIAN MODE

DORIAN MODE 2