GUITAR LESSON 3: SỐ CHỈ NHỊP

GUITAR LESSON 3: SỐ CHỈ NHỊP

0 2285

HINH 8

Số trên X: cho ta biết có X phách trong 1 ô nhịp

Số dưới Y: cho ta biết trường độ của 1 phách = 1/Y note tròn

Ví dụ:

Nhịp   4     Có 4 phách trong 1 ô nhịp

         4    trường độ 1 phách = ¼ note tròn = 1 note đen

SIMILAR ARTICLES